slow magazyn issue2 "smar czy piasek? kontrowersje wokÓŁ długu publicznego"

Temat nie tylko pierwszych stron gazet w prasie, lecz również rozmów kuluarowych, debat publicznych
i medialnych. Dla jednych hamulcowy gospodarki, dla innych – katalizator jej równowagi.
Czym w istocie jest dług publiczny, jakie stanowiska wobec tego zagadnienia warto poznać
i które z nich zająć? Czy i komu zagraża, dla kogo jest szansą?
Jakie znaczenie może mieć na przestrzeni pokoleń?

A topic not only from newspaper headlines, but also behind-the-scene talks, public debates and the media.
For some, main brake of the economy, for others - its balance catalyst.
What is the essence of the public debt, which standpoints of this matter should we know and which to take a stand on?
Is it a threat or a chance?
What will be its significance within generations to come?